Видове превод

Видове превод

Какво е превод?

Много хора си мислят, че знаят какво представлява преводът и как се извършва.
Взимате думите от един език и ги правите разбираеми на другия. Освен думите, свързани в изречения, които трябва да имат и смисъл, нужно е да бъдат предадени и някои по-сложни съчетания каквито са устойчивите изрази, идиомите, фразеологизмите.

Хората смятат, че този процес е лесен, а всъщност той изисква доста усилия.

Преводът е умение, които се усъвършенства с годините. При превод трябва да бъде запазен максимално смисълът на оригиналния текст, неговата форма, да бъдат избрани подходящите изразни средства. Думите и значението на текста се предават от единия език на другия. И днес, преводите се извършват най-вече от хора, въпреки че вече съществуват и автоматизирани програми за превод.

Но какви типове превод съществуват?

Машинен превод

Най-просто казано машинният превод е това, което правят популярните онлайн софтуерни програми, като осигуряват онлайн превод на момента. Един процес, който използва софтуер, за да предаде съдържание от един език на друг. Най-често софтуерът замества думите от един език с думи на друг език.
Звучи лесно, но както е широко известно този тип превод не е сред най-качествените.
Проблемите възникват когато думите имат повече от едно значение или комбинацията, в която са употребени не е сред най-често срещаните. Езиковото качество и точността на превода зависят от съответния софтуер, неговите настройки и възможности.

Основното предимство на машинният превод е бързината. Компютърът може да направи за минути това, което на човек ще отнеме часове. Машинният превод е и сред най-евтините. Но както се знае, накрая винаги получаваме това, за което сме си платили.

Човешки превод или превод, извършван от хора

Това е една от най-старите форми на превод, при която се разчита единствено на придобитото знание. Важно е  най-вече умението на преводача да разузнава – да открие най-добрия начин да изрази на един език нещо, казано първоначално на друг. Преводът, извършван от хора и до ден днешен остава най-надеждния и с най-високо качество. Това е така, защото нито една машина не би могла да улови всички нюанси на изказа, значението на думите и културата, така както се справя опитният преводач.

Преводачът, независимо дали се занимава с устни или писмени преводи, има зад гърба си години, натрупан опит. Той е учил и работил, за да бъде уверен в това, което прави и за да предостави на своите клиенти качествен превод.

Какво е устен превод?

Преводите най-общо биват два вида – писмен и устен.
Устният превод е сложен процес, при който преводачът слуша и говори едновременно. За разлика от писмените преводи, при които преводачът има възможността да провери значението на дадена дума или да осмисли изречението си, тук няма време за проверка и не могат да се допускат грешки. Само най-добре подготвените преводачи се наемат да извършват устни преводи.

Устните преводи са необходими по време на международни конференции, бизнес-срещи с чуждестранни партньори, интервюта, както и други събития, на които са поканени участници от различни страни.

Устните преводи са консекутивен и симултанен.

Консекутивният превод е последователен – преводачът и говорещият се редуват. Преводачът изслушва изказването, изчаква неговия край и превежда. Този превод се използва по време на срещи с по-малък брой участници, обучения, бизнес и неформални срещи.

Симултанният превод е доста по-сложен. При него преводачът превежда, докато тече изказването на говорещия. Този тип превод изисква изключително висока подготовка и съвършено знание на езиците. Най-често симултанният превод се извършва с помощта на специална техника – слушалки, които позволяват да бъде чувано изказването само на единия от говорещите, кабини за преводачите и тн. Този тип превод съпътства международни форуми и срещи на високо ниво.

Какво е писмен превод?

Писменият превод най-често се свързва с превод на документи. Те могат да бъдат от личен характер – акт за раждане, свидетелство за съдимост, диплома за средно или висше образование, документи, издавани от МВР, трудови и медицински документи и тн. или фирмени и счетоводни документи – бизнес кореспонденция, удостоверения за регистрация, дружествени договори, договори за покупко-продажба, финансови отчети, банкови извлечения и др.

В зависимост от сложността си документите се делят на обикновени и специализирани. Специализирани са всички текстове, които принадлежат на определена сфера, която борави със своя собствена терминология – юридически, технически, икономически, медицински и др. За извършването на подобен превод е необходимо преводачът да познава добре не само ежедневния език, а и не малък брой термини, абревиатури и др.

Един по-сложен тип превод е преводът на художествена литература – разкази, романи, стихотворения, хайку. С подобен тип превод се занимават най-вече добре подготвени специалисти, които са изучавали не само езика, а и литература, основи на превода и други дисциплини.

При превод на художествена литература преводачът не е само едно безименно звено, през което текстът преминава, той е важен участник в създаването на художественото произведение. За да бъде извършен добре един такъв превод, преводачът трябва да познава добре текста, да се потопи в авторовите думи, да може да прочете между редовете, за да открие най-точния смисъл и да избере най-подходящите думи. Художественият превод е един от най-сложните, но и най-високо ценените типове превод, който свидетелства за добрата подготовка и умения на преводача.

Марчела ДимитроваВидове превод